• Een stabiele toekomst zonder beperkingen
    • Stichting Marijn ondersteunt deze kinderen hierin

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Gebruik van deze site van Stichting Marijn en de daarmee verbonden sites en/of enigerlei dochtermaatschappij is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van de Stichting.

Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door Stichting Marijn met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan omdat wijzingen regelmatig plaatsvinden. De Stichting verstrekt met deze website louter informatie over haar eigen producten en diensten die door Stichting Marijn worden aangeboden. Wijzigingen en aanpassingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Deze site noch de sites of documenten waartoe via deze site toegang kan worden verkregen, bevatten een uitnodiging tot het aanschaffen of van onze producten of diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Informatie van derden, producten en diensten
Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de Stichting zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel de Stichting uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. De Stichting geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen*, logo’s*, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de Stichting en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de Stichting. Inhoud van deze site waarbij een of meer social sharing buttons door Stichting Marijn zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze site voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.
*m.u.v. publicaties logo’s van onze sponsoren

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de Stichting uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de Stichting zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De Stichting aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De Stichting verstrekt door middel van deze site informatie over producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenservice
De Stichting stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Via deze manier kan de Stichting proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het de Stichting de kans om de service/diensten aan u en andere klanten te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens en mogelijkheden bij het contactformulier.

Gegevens Stichting Marijn
Initiatieven voor wonen werk en zorg voor mensen met een beperking.
Uw donatie helpt aan mee een heldere toekomst voor mensen met autisme/PDD.

Correspondentieadres
Stichting Marijn
Batelaar 33
4907KH  Oosterhout N-Br

Contact
Tel.:     0162 - 78 55 55 (B.G.G. svp inspreken)
Email: info@stichting-marijn.nl

Handels en Bankgegevens
Giro 598 29 85 t.n.v. Stichting Marijn
Giro 560 45 44 t.n.v. Stichting Marijn inzake Donaties
Handelsregister Noord Brabant nummer 51.315.432
ANBI-status : Ja

WIJ ZIJN BLIJ MET ONZE SPONSOREN DIE ONS WERK MOGELIJK MAKEN